Digital Twin, Gamechanger of oude wijn in nieuwe zakken?

Dat de Digital Twin op dit moment helemaal hip and happening is merken we denk ik allemaal. De voorbeelden en mogelijkheden worden in alle media in ruime mate gedeeld. Maar wat maakt de Digital Twin nu echt anders dan wat we de afgelopen jaren hebben gedaan?
Of is het niet meer dan oude wijn in nieuwe zakken?

Volgens de definitie van het Digital Twin Consortium, is een Digital Twin een virtuele weergave van entiteiten en/of processen uit de echte wereld, gesynchroniseerd met een vastgestelde frequentie en betrouwbaarheid.

De waarde van de Digital Twin
De Digital Twin kan vanuit de virtuele wereld een zeer goede benadering van de echte wereld bieden. Hoe exact, hoe betrouwbaar en hoe actueel is daarbij afhankelijk van de beschikbare middelen als tijd en geld. De Digital Twin heeft een enorme potentie maar daarbij verschilt de waarde per gebruiker en is deze afhankelijk van behoefte vanuit de business. De Digital Twin biedt inzicht, is ondersteunend aan de processen in de echte wereld en maakt analyse van verschillende scenario’s mogelijk. Door vanuit specifieke usecases de benodigde tijd en geld beschikbaar te maken wordt stapsgewijs aan de Digital Twin gewerkt. Het delen van verschillende praktijkvoorbeelden laat zien van wat mogelijk en is daarmee een vruchtbare voedingsbodem voor nieuwe usecases waarmee de Digital Twin verder kan worden verrijkt.

Om de waarde en daarmee de belofte van de Digital Twin optimaal te kunnen benutten is het goed om stil te staan met de hiervoor benodigde IT, data en processen.

Ontwikkeling van IT
De techniek heeft een vlucht genomen en hierdoor kunnen we in toenemende mate beschikken over een breder palet aan geavanceerde functionaliteit en verwerkingscapaciteit om een grote datasets te ontsluiten, te modelleren en op een passende wijze te visualiseren. Een dergelijke continue ontwikkeling op gebied van IT (en tevens organisatie en processen) is op zich niets nieuws maar wat maakt de Digital Twin dan juist nu zo bijzonder?

Combineren en integreren van datasets
Veel organisaties zetten stappen op het vlak van de Digitale Transitie en hebben daarmee een focus op datagedreven werken. Op gebied van data en wel specifiek op het vlak van data integratie zit een essentieel aspect van de Digital Twin. Data is de brandstof voor de Digital Twin waarbij juist het combineren van de verschillende (ruimtelijke) datasets de meerwaarde biedt die door de Digital Twin kan worden benut. Dit gaat verder dan IT en heeft ook impact op organisatie en processen zodat de muren rondom de verzuilde datasilo’s worden afgebroken en de data in de keten met elkaar wordt gedeeld. Data alleen is van beperkte waarde, zolang deze niet wordt geïntegreerd met andere data en omgezet kan worden in informatie die tot besluitvorming leidt. Informatie is data, voorzien van belang en doel. Om de verschillende datasets in samenhang als informatie te kunnen aanbieden is een gedragen datastrategie benodigd die als routekaart langs de diverse uitdagingen op gebied van semantiek, kwaliteit, actualiteit en volledigheid navigeert.

Integreren van virtuele en echte wereld
Naast het integraal ontsluiten van de datasets uit de virtuele wereld is ook juist de verbinding tussen de virtuele en de echte wereld een onderscheidend aspect van de Digital Twin. Deze verbinding voedt de virtuele wereld met actuele inzichten en maakt het mogelijk om waar nodig de echte wereld te verrijken en bij te sturen. Meten is weten en juist deze realtime data is waardevol als input voor fysische of machine learning modellen en maken optimalisatie en het tijdig ondernemen van actie mogelijk. Deze realtime (IoT) datastroom dient als onderdeel van de datastrategie te zijn uitgewerkt met specifieke aandacht voor beveiliging en betrouwbaarheid.

De Digital Twin als gamechanger
Ondanks dat voor de Digital Twin gebruik wordt gemaakt van reeds bestaande technologie en ervaringen uit het verleden is de Digital Twin meer dan oude wijn in nieuwe zakken. De verschillende onderdelen die essentieel zijn voor de Digital Twin hebben zich voldoende ontwikkeld en bieden in samenhang een veelbelovende set aan mogelijkheden om de Digital Twin als gamechanger te zien.

De huidige IT en cloudplatformen bieden de voor de Digital Twin benodigde functionaliteit om omvangrijke (ruimtelijke) datasets integraal te kunnen ontsluiten, te analyseren, te modelleren en te visualiseren. De bedrijven die als onderdeel van de digitale transformatie de toegevoegde waarde van data zien benutten het inzicht door de gehele organisatie en in de diverse werkprocessen. Hiermee is beter onderbouwde besluitvorming en optimalisatie mogelijk. Voor de Digital Twin biedt het gebruik van de verschillende datasets (en afgeleide informatie) die gedurende de gehele levenscyclus wordt opgebouwd en onderhouden in combinatie met de realtime (sensor) data de mogelijkheid om een integraal en compleet beeld als virtuele weergave van de echte wereld te bieden. Niet alleen kan dit beeld in meerdere dimensies worden gevisualiseerd of gesimuleerd maar kan hiermee ook de werkelijkheid worden verrijkt. Het verbinden van de data en functionaliteit geeft inzicht en daarmee vele mogelijkheden tot verbetering en optimalisatie.

De Digital Twin verbindt, geeft inzicht en maakt beter samenwerken mogelijk!
Benieuwd naar de mogelijkheden en/of hoe een bewezen route kan worden uitgestippeld? Wij nemen graag samen de mogelijkheden door en leveren u van een passend advies op basis van waar u op dit moment staat.